اتاق پزشک
001

اتاق انتظار

پذیرش


 
اتاق پانسمان

007

سالن HBOT


 
 رخت کن
اتوکشی
بایگانی
تی شویی و سرویس بهداشتی
آبدارخانه
تاسیسات اکسیژن رسانی
CSR