مقدمه
به استناد مواد1، 2، 3، 4 و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي وماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1364 وآئين نامه اجرائي آن مصوب سال 1365 هيئت محترم وزيران واصلاحات سال 1366 و بندهاي 11، 12 و 16 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 ، آئين نامه تاسيس مركز درمان با اكسيژن هايپر بار به شرح ذيل تدوين ميگردد :

(فصل اول) تعاریف:
ماده 1- در اين آئين نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، "وزارت "، به معاونت سلامت/درمان دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني،"معاونت" ، به كميسيون تشخيص امور پزشكي وزارت ،موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ، داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي ، "كميسيون قانوني" ، به پروانه هاي بهره برداري ( تاسيس ) و مسئول فني ، "پروانه هاي قانوني " ، به موسسين حقيقي يا حقوقي "موسس"وبه مركز درمان با اكسيژن هايپر بار ، "مركز" گفته مي شود.  
ماده 2- اكسيژن هايپر بار ، يك روش درماني علمي پزشكي است كه در آن بيمار در يك محفظه بسته در معرض اكسيژن خالص در فشاري بالاتر از فشار سطح دريا( 4 /1 اتمسفر و يا بالاتر) ، قرارمي گيرد.
ماده 3- مركز درمان اكسيژن هايپربار به محلي گفته ميشود كه اقدامات درماني پزشكي بااكسيژن پر فشار جهت بيماران نيازمند اين خدمت انجام وبيمارپس از درمان حداكثر طي 24 ساعت از مركزمرخص ميگردد.  
(فصل دوم ) شرايط بهره برداري ( تاسيس ):
الف) شرايط متقاضيان تاسيس:
ماده 4- اجازه تأسيس مركز به اشخاص حقيقي و يا حقوقي پس ازتصويب كميسيون قانوني و اخذ موافقت اصولي از وزارت با شرايط ذيل داده مي شود:
4-1 ) اشخاص حقيقي متقاضي تاسيس مركز يك نفر متخصص بيهوشي به طور انفرادي و يا گروهي از افراد با عضويت حداقل يك نفر متخصص بيهوشي مي باشند.
تبصره: در صورتيكه بيش از 2 نفر متقاضي تاسيس باشند بايد نصف به علاوه يك نفر از آنها از فارغ التحصيلان گروه پزشكي بوده و حداقل يك نفر ازآنها الزاما متخصص بيهوشي باشد.
4-2 ) اشخاص حقوقي متقاضي تاسيس مركز ، شركت هاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني و يا ساير شركت ها و موسسات خيريه مي باشند كه رعايت تبصره بند 1-4 براي آنها الزامي است.
4-3 ) به هر شخص حقيقي ويا حقوقي بيش از يك پروانه بهره برداري ( تاسيس ) مركز داده نمي شود، رعايت ضوابط مندرج در مادة 35 اين آيين نامه براي موسس الزامي است.

(ب) شرايط بهره برداري:
ماده 5- جهت تاسيس، بهره برداري و فعاليت مركز بايد به شرح ذيل اقدام گردد:
1- تسليم درخواست به معاونت مربوطه
2 - اخذ موافقت اصولي كميسيون قانوني ، طبق ضوابط و مقررات مربوطه
3- ارائه مدارك طبق ضوابط و زمان بندي ابلاغي وزارت شامل :
1-3-5- معرفي مكان مركز و ارائه نقشه ساختماني به معاونت مربوطه و تائيد توسط معاونت درمان و بهداشتي دانشگاه/دانشكده بر اساس ضوابط موجود
2-3-5- احداث يا بازسازي ساختمان ،تجهيز آن و تائيد اجراي نقشه ها توسط كارشناسان دفتر فني و معاونت بهداشتي دانشگاه/ دانشكده
3-3-5- ارائه ليست تجهيزات مركز مطابق استانداردهاي مربوطه وزارت .
4-3-5- معرفي پرسنل ، پزشكان و مسئولين فني همراه با مدارك آنان براي كليه نوبت هاي كاري.
5-3-5- ارائه تصوير مصدق تمام صفحات سند مالكيت يا اجاره نامه به شرط تمليك يا اجاره نامه رسمي يا عادي معتبر با پلاك ثبتي يا رضايت نامه مالك با گواهي امضاء محضري (براي بيمارستانها ارائه پروانه هاي قانوني معتبر كفايت ميكند).
6-3-5- ارائه گواهي عدم خلاف و پايان كار معتبر از شهرداري (براي مراكز خارج بيمارستاني) .
7-3-5- ارائه قرارداد معتبر حداقل يك ساله مبني بر پشتيباني كامل بيمارستان مورد تاييد وزارت، معاونت از مركز، كه داراي امكانات لازم از جمله ICU باشد به نحويكه قابل بهره برداري و استفاده جهت بيماران مقرر در تبصره ماده ( 18 ) آيين نامه باشد.
8-3-5- ارائه قرارداد با مركز آمبولانس مورد تاييد مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دانشگاه/وزارت (براي مراكزي كه خارج از بيمارستان داير ميشوند )
9-3-5- اعلام نام ونشاني دقيق مركز.
10-3-5- اخذ پروانه هاي بهره برداري ( تاسيس ) و مسئولين فني از وزارت.
11-3-5- ارائه تعهد محضري موسس مبني بر رعايت مفاد اين آيين نامه و كليه دستورالعملهاي مرتبط وزارت.
12-3-5- آغاز فعاليت مركز و اعلام شروع به كار به معاونت مربوطه.
تبصره 1- صدور موافقت اصولي و پروانه هاي بهره برداري ( تاسيس ) و مسئو لين فني پس از تائيد صلاحيت توسط كميسيون قانوني با وزارت خواهد بود.
تبصره 2- مدت اعتبار، تمديد يا لغو موافقت اصولي مطابق مفاد قرارداد تاسيس منعقده بين موس س و وزارت وتمديدآن،مشروط به ارائه گزارش پيشرفت كار تائيد شده توسط معاونت مربوطه وتائيد كميسيون قانوني مي باشد.
تبصره 3- شروع هرگونه عمليات ساختماني قبل از اخذ موافقت اصولي و تائيد نقشه ها ، ممنوع بوده و مسئوليت آن به عهده متقاضيان مي باشد.
تبصره 4- شروع به كار و ارائه خدمات درماني بدون اخذ پروانه هاي بهره برداري ( تاسيس ) و مسئولي ن فني ممنوع است.  
ماده 6- محل ، فضاي فيزيكي ، ساختمان ، تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز مركز براساس ضوابط اين آئين نامه و استانداردها و دستورالعمل هاي مربوطه بايد قبل از شروع به كار مركز، توسط كارشناسان ذيربط معاونت مربوطه مورد بازرسي ، ارزيابي و تائيد قرار گيرد، در غير اينصورت پروانه بهره برداري ( تاسيس ) صادر نخواهد شد.
تبصره - ايجاد بخش هايپر بار در بيمارستان منوط به معرفي مسئول فني واجد شرايط و تامين فضا، تجهيزات، پرسنل و اخذ تائيديه بهداشتي بر اساس اين آئين نامه و موافقت كميسيون قانوني خواهد بود.  
ماده 7- زمان فعاليت مركز مي تواند در صورت درخواست موسس به صورت شبانه روزي باشد و حضور مسئول فني در زمان فعاليت مركزالزامي است.  
ماده 8- در صورت اشتغال كادر پزشكي و پيراپزشكي مركز در دستگاههاي كشوري، لشكري و موسسات وابسته به دولت ، اين افراد حداكثر مي توانند در يك نوبت كاري و در غير ساعات اداري موظف دستگاههاي متبوع ، در اين مراكز به كار اشتغال يابند.
تبصره 1- اشتغال اعضاءهيئت علمي در ساعات اداري در اين مراكز ممنوع ميباشد.
تبصره 2- اشتغال اعضاءهيئت علمي تمام وقت دركليۀ ساعات اداري وغير اداري در اين مراكز ممنوع ميباشد.  
ماده 9- رعايت فعاليت حداكثر دو نوبت كاري براي كليه پزشكان عمومي ، متخصص و كادر پيراپزشكي غير شاغل در دستگاههاي لشكري، كشوري و موسسات وابسته به دولت، كه در مركز فعاليت مي كنند الزامي است و شاغلين مذكور مجاز به اشتغال همزمان در سايردرمانگاهها و موسسات پزشكي و حرف وابسته نمي باشند.  
(فصل سوم ) ضوابط ساختماني و تجهيزاتي :
الف)ضوابط ساختماني:
ماده 10 - رعايت ضوابط ساختماني ذيل ، درمركز ضروري مي باشد :
1 -ساختمان مركز بايد كاملا مستقل و با متراژ حداقل 200 متر مربع براي دستگاههاي چند نفره (Multiplace ) و 60 متر براي هردستگاه يك محفظه اي ( Monoplace ) بوده و فضاهاي درماني ترجيحاًً در طبقه همكف و با استحكام كافي مورد تاييد معاونت مربوطه قرارداشته باشند.
تبصره 1- در مركز تنها استفاده از دستگاههاي چند نفره ( Multiplace ) مجاز بوده و استفاده از دستگاههاي يك محفظه اي ( Monoplace ) در بيمارستان هاي واجد شرايط مجاز مي باشد.
تبصره 2- درصورتيكه ساختمان مركز بيش از يك طبقه باشد ، بايستي مجهز به آسانسور بيماربر بوده و موقعيت درب ورودي مركز جهت حمل ونقل ، تردد آمبولانس يا انتقال بيمار يا در مواقع اضطراري جهت ماشين هاي آتش نشاني ( از طريق يكي از خيابانهاي اصلي يا فرعي تا محل استقرار آسانسور) مناسب در نظر گرفته شود.
2- حداقل فضاهاي مورد نياز مركز :
محل اصلي براي استقرار دستگاه مطابق ضوابط اين آيين نامه - واحد پذيرش- اتاق مديريت- اتاق معاينه - محل مدارك پزشكي و بايگاني - آبدارخانه – انبار- رختكن جداگانه براي بيماران و پرسنل مردوزن - سالن انتظار و محل استقرار همراهان بيمار- سرويسهاي بهداشتي كاركنان وبيماران – محل مناسب و امن تجهيزات و اكسيژن مركز- محل تي شوئي - (بخش هاي هايپربار مستقر در بيمارستان مي توانند از واحد پذيرش - اتاق مديريت - آبدارخانه - سالن انتظار ومحل استقرار همراهان بيمار- سرويسهاي بهداشتي كاركنان وبيماران- محل تي شوئي مشترك با بخشهاي مجاور استفاده نمايند)  
ب) ضوابط تجهيزاتي:
ماده 11 - وجود تجهيزات ذيل الزامي است :
1-11- دستگاه يا محفظه هايپر بار مطابق با استانداردهاي بين المللي مورد تاييد وزارت
2-11- منبع اكسيژن خالص
3-11- ترالي اورژانس ، وسايل كامل احياء، الكترو شوك
4-11- وسايل كامل معاينه عمومي و ENT  
(فصل چهارم) ضوابط بهداشتي و ايمني:
ماده 12 - رعايت كامل ضوابط بهداشتي مطابق دستورالعمل مركز سلامت محيط وكار به شرح ذيل ضروري است :
1-12- كف محفظه هايپربارومحل استقرارآن بايد از جنس مقاوم ، محكم و قابل شستشو، آنتي استاتيك وضد آتش باشد.
2-12- محل استقرار محفظه هايپربار بايد به گونه اي باشد كه حداقل 2 ساعت در مقابل آتش سوزي مقاوم باشد.
3-12- سيستم آبفشان اتوماتيك جهت مقابله با آتش سوزي در محفظه هايپر بار بايد تعبيه يا بصورت استاندارد موجود باشد.
4-12- محفظه هايپر بار نبايد در مجاورت تجهيزات بهداشتي درماني باشد.
5-12- تجهيزات مورد استفاده در داخل محفظه هايپربار بايد غير آتش گير باشد.
6-12- در محل ورود لوله هدايت كننده گاز به داخل محفظه بايد شير ايمني قطع گاز در مواقع اضطراري وجود داشته باشد.
7- 12- وسايل هشداردهنده آتش سوزي( آژير اتوماتيك) بايد براي محفظه هايپربار در نظر گرفته شود.
8-12- محفظه هايپر بار بايد مجهز به مونيتور اعلام خطر باشد.
9-12- رنگ آميزي ديوار ها وسطوح بايد از جنس مقاوم به آتش باشد.
10-12- منبع روشنايي بايد خارج از محفظه هايپربار تعبيه شود و يا بارعايت كامل اصول ايمني و نكات لازم جهت جلوگيري از آتش سوزي ناشي از جرقه كليد برق و ... انجام پذيرد .
11-12- مواد درزگير بايد از نوعي باشد كه تبادل حرارتي صورت گيرد و مناسب براي تغييرات دما و فشار و تركيبات گازها باشد . 12-12 -برق اضطراري بايد براي تجهيزات محفظه تامين شود.
13-12- تهويه مناسب بايد در داخل محفظه ها صورت پذيرد.
14-12- ماسكهاي تنفسي بايد بطور همزمان قابليت دريافت اكسيژن را داشته باشد.
15-12- دما و رطوبت داخل محفظه بايد كنترل شود.
16-12- از وسايل اطفاء حريق حاوي(كربن دي اكسايد) به هيچ وجه در محفظه هايپربار نبايد استفاده كرد.
17-12- استفاده از اكسيژن مايع در داخل محفظه ممنوع است.
18-12- اكسيژن خالص بايد در حد نياز انبار و نگهداري شود.
19-12- ميزان اكسيژن و منو اكسيد كربن محفظه بايد بطور مرتب مورد بررسي قرار گرفته تا به حد غير قابل قبول نرسد.
20-12- ورود دستگاه پرتابل راديولوژي ،وسايل الكتريكي ،ليزر و امثالهم به داخل محفظه هايپربار اكيداًً ممنوع است.
21-12- لباس كاركنان و بيماران بايد 100 % پنبه يا كتان ، آنتي استاتيك و ضد آتش بوده و به هيچ وجه از موادي مانند ابريشم ،پشم و الياف مصنوعي نباشد.
22-12- پتو و ملحفه بيماران بايد از جنس ضد آتش باشد.
23-12- نصب علائم و برچسبهاي هشدار دهنده بر روي تابلوهاي برق .
24-12- پيش بيني راههاي خروج اضطراري در هنگام بروز حادثه.
25-12- كپسول اكسيژن بايد از نظر حفاظتي به گونه اي مهار شود تا خطر افتادن آنها برروي زمين از بين برود.
26-12- كپسول اكسيژن بايد داراي سرپوش حفاظتي بر روي شير باز وبسته نمودن باشد.
27-12-نصب سيستم اطفاء حريق و سيستم هشداردهنده حريق در فضاي مركز مطابق ضوابط و استانداردهاي سازمان خدمات ايمني و آتش نشاني.
28-12- تأمين نور و تهويه مناسب.
29-12- سيستم سرمايش وگرمايش بايد به گونه اي باشد كه ضمن فراهم نمودن برودت و حرارت ، قادر به تهويه نيز بوده تا از آلودگي هاي هواي داخل ساختمان جلوگيري شود.
30-12- ديوار آبدارخانه بايد تا زير سقف كاشي كاري باشد.
31-12- وجود اتاقك تي شوئي با حداقل متراژ 5/1 مترمربع با كف مقاوم ، قابل شستشو ، كاشيكاري يا سراميك تا زير سقف مجهز به شير مخلوط آب گرم وسرد ،تي آويز ،حوضچه داراي كفشوي فاضلاب رو با عمق 60cm، تهويه مجزا ، قفسه مواد گندزدا وپاك كننده يا استفاده از تي شوي پرتابل با در نظر گرفتن فضاي مناسب براي نگهداري تي شوي.
32-12-درنظرگرفتن سرويسهاي بهداشتي مجزابراي پرسنل ومراجعين به تفكيك آقاوخانم به تعداد من اسب.
33-12-رعايت ضوابط بهداشتي براي سرويس هاي بهداشتي كاركنان وبيماران.
34-12-تشكيل پرونده هاي پزشكي ( معاينات دوره اي و واكسيناسيون) براي شاغلين.
35-12-كليه پرسنل بايد دوره آموزش كمكهاي اوليه در مواقع اضطراري را گذرانده باشند.
36-12-اتخاذ تمهيدات لازم و وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرايط اضطراري
37-12- رعايت ساير اصول بهداشت محيط و حرفه اي بر اساس آخرين ضوابط و دستور العملهاي ارسالي وزارت الزامي است.  
(فصل پنجم) ضوابط پرسنلي :
ماده 13 - مركز براي هر نوبت كاري بايد حداقل داراي پرسنل فني و اداري به شرح ذيل باشد:
1-13- يك نفر پزشك عمومي
2-13- يك نفر متخصص بيهوشي يا ساير متخصصين كه داراي گواهي طي دوره ويژه دستگاه اكسيژن هايپربار باشند به عنوان مسئول فني مركز
تبصره 1 -متخصصين بيهوشي نيز بايد گواهي فوق را ارائه نمايند.
تبصره 2- گواهي مربوطه بايد به تائيد معاونت آموزشي وزارت برسد.
3-13- يك نفر كاردان / كارشناس مدارك پزشكي بعنوان مسئول قسمت مدارك پزشكي و بايگاني
4-13- يك نفر اپراتور دوره ديده دستگاه، ترجيحاًً تكنسين بيهوشي در هر نوبت كاري
5-13- يك نفر مسئول پذيرش واطلاعات
6-13- يك نفر نگهبان بر حسب ضرورت
7-13- حداقل يك نفر خدمه (نظافتچي و بيماربر)
تبصره 3 - رعايت آئين نامه اجرايي قانون اجازه تاسيس مطب در بكارگيري مسئول يا مسئو لين فني و پزشكان مركز الزامي است.  
(فصل ششم) وظايف موسس :
ماده 14 - اهم وظايف موسس بشرح ذيل مي باشد:
1-14- معرفي مسئول فني مركز جهت تمام نوبت هاي كاري
تبصره 1- در صورت استعفا يا پايان مدت قرارداد مسئول فني، موسس ميتواند تعويض وي را با معرفي فرد واجد شر ايط در خواست نمايد و رعايت شرايط مندرج در فصل نهم آئين نامه در اين خصوص الزامي است.
تبصره 2- حداقل مدت قرارداد مسئول فني يك سال است.
2-14- معرفي پرسنل شاغل در مركز به معاونت براساس ضوابط اين آئين نامه.
3-14- اخذ تائيديه از معاونت مربوطه مبني بر عدم ممنوعيت قانوني اشتغال در مركز، براي كليه پزشكان (عمومي و متخصص) و كاركنان كه در مركز فعاليت مي كنند.
4-14- تامين تجهيزات و ملزومات پزشكي و داروئي و غيره براساس دستورالعملهاي مربوطه براي مركز به نحوي كه ، مركز بتواند به فعاليت خود طبق استانداردهاي مربوطه ادامه دهد.
5-14- رعايت كليه ضوابط، مقررات ، دستورالعملها و تعرفه هاي مصوب مراجع ذيصلاح قانوني.
6-14- اجراي نظرات و پيشنهادات مسئولين فني مركز در امور پزشكي و فني براساس ضوابط مربوطه.
7-14- برنامه ريزي و سازماندهي مناسب مركز جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضايت بيماران و رعايت منشور حقوق بيماران.
8-14- نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوطه.
9-14- معرفي يك نفر براي اداره مركز و پاسخگويي به مراجع قانوني ، بيماران و مراجعين.
10-14- رفع نواقص و ايرادهاي مركز در مدتي كه توسط كارشناسان وزارت و يا معاونت يا مسئولين فني مربوطه اعلام مي گردد.  
(از آيين نامه ها) فصل هفتم ) وظايف مسئولين فني :
ماده 15 - اهم وظايف مسئولين فني مركز عبارت است از:
1-15- حضورمستمرو فعال درمركز در ساعتها ونوبتهاي كاري درج شده در پروانه مسئول فني وقبول مسئوليتهاي مربوطه.
2-15- نظارت بر نحوه پذيرش و ارائه خدمات توسط پزشكان و پيراپزشكان و ساير كاركنان مركز وابلاغ تذكرات لازم به آنان در جهت اجراي وظايف مربوطه و ارتقاء سطح كيفي خدمات مركز.
3-15- بررسي و تائيد صلاحيت كاركنان فني شاغل در مركز براساس مواد اين آئين نامه و ضوابط قانوني مربوطه. 4-15- تهيه و تنظيم برنامه كاري قسمتهاي مختلف مركز و نظارت بر حسن انجام خدمات درماني در ساعت هاي تعيين شده.
5-15- نظارت بر كيفيت و قابليت استفاده تجهيزات و ملزومات پزشكي در مركز.
6-15- ارتقاء سطح كيفي خدمات درماني و فوريتهاي پزشكي مركز.
7-15- نظارت برتهيه و تنظيم و نگهداري پرونده هاي پزشكي كليه بيماران مراجعه كننده به مركز و بررسي شرح حال ودستورهاي پزشكي مندرج در آن و تذكر به مسئولين مربوطه در صورت تخطي از موازين علمي و فني.
8-15- نظارت بر حسن اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب ومرتبط وزارت .
9-15- ابلاغ تذكرات فني لازم به موسس وكاركنان مركز و پيگيري اقدامات اجرايي و در صورت تخطي موسس ، اعلام مراتب به معاونت ذيربط.
10-15- رعايت و اعمال كليه قوانين ، مقررات ، دستورالعملهاي وزارت و موازين علمي ، فني ، اسلامي و اخلاقي در مركز.
11-15- مسئولين فني موظفند علاوه بر انجام وظايف مربوطه در مدت مسئوليت فني نواقص و ايرادهاي فني را علاوه بر موسس به مسئول فني رابط (مسئول فني صبح ) اعلام دارند.
تبصره - مسئول مكاتبات اداري با مراجع ذيصلاح ، مسئول فني شيفت صبح به عنوان مسئول فني رابط خواهد بود.  
(فصل هشتم) روش پذيرش و ترخيص بيمار:
ماده 16 - انجام معاينه دقيق وتشكيل پرونده كامل شامل شرح حال ،تشخيص ودرمان انجام شده براي كليه بيماران ضروري است.  
ماده 17- توقف بيمار در مركز براي انجام درمان با اكسيژن هايپربار، نبايد از 24 ساعت بيشتر باشد.  
ماده 18- ترخيص بيمار با امضاء مسئول فني مركز امكانپذير مي باشد.
تبصره - در صورت نياز بيمار به خدمات تكميلي واورژانس وعدم وجود شرايط ترخيص بيمار تا 24 ساعت ، مطابق بند7-3-5 اقدام گردد.
(فصل نهم) ساير مقررات :
ماده 19 - نگهداري پرونده هاي پزشكي به صورت دستي يا رايانه اي، حداقل به مدت 5 سال در مركز الزامي است.  
ماده 20- مطابق مواد 1 و 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي آن ايجاد هر نوع موسسه پزشكي از جمله مركز مستلزم اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و واگذاري به غير و استفاده از پروانه ديگري، جرم و مستلزم مجازات جزائي و تعطيل موسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.  
ماده 21- با توجه به ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي، موسسه پزشكي و داروئي كه امور فني آن با اتكاي پروانه اشخاص ذيصلاحيت توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و صاحب پروانه براي بار اول تا يكسال و براي دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه را حتي به نام ديگري نخواهد داشت. شخص يا اشخاص فاقد صلاحيت به مجازات قانوني محكوم خواهند شد. لذا در تمام ساعات فعاليت مركز ،مسئول فني مربوطه بايد در مركزحضور فعال داشته و به وظايف خود عمل نمايد در غير اينصورت ضوابط مذكور توسط وزارت اعمال خواهد شد.  
ماده 22- در صورت فوت و يا از كار افتادگي موسس يا مسئولين فني به شرح ذيل اقدام خواهد گرديد:
الف) درصورتيكه موسس فوت نمايد وارث ياوراث قانوني متوفي مي بايد دريك مهلت حداكثردوساله وبه محض اخذ گواهي انحصار وراثت ، فرد/افراد واجد شرايطي را بعنوان جانشين ( موسس ) معرفي نمايد كه پس ازتائيد صلاحيت فردمعرفي شده توسط كميسيون قانوني پروانه بهره برداري (تاسيس) جديد مركز بنام وي صادرخواهد شد. و دراين مدت مسئول فني درمانگاه با موافقت وراث قانوني مي تواند مركز را اداره نمايد.
ب) درصورتيكه مركز توسط اشخاص حقوقي تأسيس شده باشد ويكي ازموسسان فوت نمايد و يا بهر علت قادر به انجام وظايف خود نباشد فرد ازكار افتاده ويا وراث ياقيم قانوني متوفي بايد در يك مهلت حداكثر دوساله نسبت به اخذ گواهي انحصار وراثت اقدام و فرد واجد شر ايط ديگري را بعنوان جانشين وي معرفي نمايند تا پس ازتأييد صلاحيت پروانه تاسيس با تركيب جديد صادر گردد.
ج) درصورتي كه مسئول فني مركز فوت نمايد ، موسس بايد حداكثر ظرف يك هفته ، فرد واجد شرايط ديگري را بعنوان جانشين معرفي نمايد تا پس ازتأييد صلاحيت فرد معرفي شده توسط كميسيون قانوني، پروانه مسئول فني جديد اين ماده عمل « الف » و« ج » صادر گردد (درصورتيكه مسئول فني وموسس يك فرد باشد ، مي بايست مطابق بندهاي گردد)
تبصره- تا زمان صدور پروانه مسئو ل فني جديد توسط كميسيون قانوني ، فرد واجد شرايط، تصدي مسئوليت فني مركز را موقتا بعهده دارد .  
ماده 23- درصورتيكه مسئول فني نخواهد بكار ادامه دهد بايد سه ماه قبل مراتب را بطوركتبي به مؤسس و معاونت مربوطه اعلام نمايد. درظرف اين مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفي مسئول فني جايگزين اقدام نموده تا پس از تصويب و تأييد صلاحيت وي توسط كميسيون قانوني پروانه مسئول فني جديد صادر گردد.
تبصره- درصورت ترك مركز توسط مسئول فني و عدم انجام وظايف مندرج دراين آئين نامه بدون هماهنگي و رعايت مقررات لازم، كليه مسئوليت هاي قانوني درمانگاه تا زمان تعيين تكليف مسئول فني جديد به عهده وي خواهد بود و موضوع از طريق معاونت مربوطه به كميسيون قانوني وزارت منعكس شده تا درطي اين مدت از صدور پروانه جديد براي وي جلوگيري شود.  
ماده 24- در صورتيكه مسئول فني نتواند به هر علت در ساعات تعيين شده در مركز حاضر شود ، ضمن هماهنگي باساير مسئولان فني ،مسئول فني ديگر همان مركز ويا پزشك واجد شرايط ديگري با تاييد موسس حداكثرتا 3 ماه ميتواند وظايف وي را موقتا انجام دهد وچنانچه مدت معذوريت بيش از 3 ماه باشد بايد توسط موسس، جانشين واجد شرايط ديگري بجاي وي به معاونت ذيربط معرفي شده پروانه مسئوليت فني اخذ شود. تبصره- بديهي است تا زمان تاييد صلاحيت مسئول فني جديد پزشك معرفي شده جانشين ،مسئوليت انجام كليه وظايف مسئول فني وپاسخگوئي به مراجع ذي صلاح را به عهده خواهد داشت.  
ماده 25- حضور مسئول فني در اوقات تعيين شده درمركز الزامي است و در غياب وي پزشك حاضر درمركز با تكميل فرم مخصوصي كه توسط اداره امور پروانه ها تنظيم و ابلاغ شده است،كليه مسئوليتهاي مسئول فني را به عهده خواهد داشت و در هرصورت پاسخگوئي به مراجع ذيصلاح به عهده مسئول فني خواهد بود.  
ماده 26- (از آيين نامه ها) با توجه به لزوم حضور مسئول فني در ساعات تعيين شده در مركز، مسئولين فني نمي توانند در زمان تقبل مسئوليت فني، در محل ديگري شاغل باشند و پروانه همزمان با تصدي مسئوليت فني براي آنان صادر نخواهد شد.
تبصره- مسئول فني در هر حال نبايد بيش از دو نوبت كاري در هر شبانه روز در مركز شاغل باشد و مسئول فني شيفت شب مي تواند حداكثر 4 شب در هفته مسئوليت شيفت شب را در مركز به عهده گيرد، پذيرش مسئوليت فني در شيفتهاي متوالي عصر و شب ، توسط يك نفرمجاز نمي باشد .  
ماده 27- موسس در صورت عدم حضور و يا تخلف مسئول فني از وظايف قانوني مي تواند با ارائه مستندات ومدارك تعويض وي رادرخواست نمايد ودر صورت احراز تخلف توسط كميسيون قانوني بايد فرد واجد شرايطي را معرفي نمايند تا پس از تائيد كميسيون قانوني پروانه مسئوليت فني دريافت نمايد.  
ماده 28- هر گونه تغيير و جابجائي كاركنان فني مركز بايد با اطلاع معاونت ذيربط صورت گيرد.  
ماده 29- درصورتيكه مؤسس، قصد انحلال مركز را داشته باشد مراتب بايستي كتبا سه ماه قبل از هرگونه اقدام با ذكر دلايل و مستندات به معاونت مربوطه اعلام گردد. تبصره-درصورت تعطيلي يا انحلال مركز، وزارت ، هيچگونه مسئوليتي درقبال اشخاص حقيقي يا حقوقي ندارد.  
ماده 30- درصورت درخواست تعطيلي موقت مركز ،موسس بايددلايل درخواست تعطيلي خودرا حداقل 3 ماه قبل با اطلاع كتبي به مسئول فني و قيدزمان به معاونت مربوطه اعلام نمايد و حداكثر زمان تعطيلي نبايد از 6 ماه بيشتر باشد.
تبصره- درصورت درخواست تعطيلي بيشتر از 6 ماه، موضوع با ذكر دلايل و مستندات بايد به تائيد كميسيون قانوني برسد.  
ماده 31- اين مراكز حق استفاده از پزشكان و كاركنان شاغل در بخش لشكري / كشوري را در ساعات اداري ندارند و بايد در زمان بكارگيري كاركنان اين امر را لحاظ نمايند و در صورتيكه به هر طريق از موضوع مطلع شدند، از ادامه كار افراد مزبور در ساعات اداري جلوگيري نمايند. لذا مركز موظف به اجراي ضوابط مذكور مي باشد و تخطي از اين امر، موجب لغو موقت پروانه بهره برداري ( تاسيس ) مركز براي مدت سه ماه و در صورت تكرار ،موجب لغو دائم پروانه بهره برداري ( تاسيس ) توسط كميسيون قانوني خواهد بود.  
ماده 32- مركز موظف است منحصراً از عنوان "مركز درمان با اكسيژن هايپر بار" و نام مصوب و مكتوب در پروانه بهره برداري ( تاسيس ) در تابلوها و سرنسخه ها و ديگر اسناد مركز استفاده نمايد و انتخاب عناوين ديگر ممنوع است.  
ماده 33- رعايت موازين اسلامي و اخلاقي بر اساس قانون « انطباق امور اداري و فني موسسات پزشكي با موازين شرع اسلام مورخ 10/8/77 و آيين نامه اجرايي سال 1380» و «منشور حقوق بيماران» در مركز ضروري و بعهده دارنده مجوز باشد.
تبصره – جهت رعايت طرح انطباق براي درمان بيماران در دستگاههاي چند نفره ( Multiplace ) از بيماران همگن استفاده گردد.
ماده 34- شاغلين رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي مركز موظف به رعايت قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي مي باشند و تمديد پروانه هاي تاسيس و مسئولين فني منوط به رعايت قانون مذكور و ساير ضوابط وزارت ميباشد.  
ماده 35- وزارت صرفا كساني را بعنوان موسس برسميت مي شناسد كه طبق ضوابط اين آئين نامه و ساير مقررات قانوني مربوطه، صلاحيت آنان به تصويب كميسيون قانوني امور پزشكي رسيده و به نام آنان پروانه بهره برداري (تاسيس ) صادر شده باشد بنابراين فروش سهم به هر نحو به ساير افراد قبل از اخذ مجوز از وزارت و كميسيون قانوني ممنوع بوده و موجب برخورد قانوني مي گردد.  
ماده 36- كنترل و نظارت بر اين مراكز در سراسر كشور به عهده وزارت و معاونت مربوطه مي باشد و موسس و مسئولين فني اين مراكز موظفند اطلاعات مورد نياز را در اختيارمراجع مذكور ونمايندگان قانوني آنان قرار دهند.  
ماده 37- كسب اطلاع و اجراي قوانين و مقررات و ضوابط ناشي از قوانين و دستورالعملهاي مربوطه حسب مورد از وظايف موسسين و مسئولين فني مركز مي باشد كه از طرق مقتضي بايد به آنها دسترسي يابند . تبصره - هرگونه تغيير موسس ، مسئول/ مسئولين فني يا مكان مركز بايد مطابق شرايط اين آئين نامه باشد.  
(فصل دهم) تخلفات :
ماده 38 - درصورتيكه مؤسس يا مسئول/مسئولين فني مركز ازضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظائف خود كه در اين آئين نامه پيش بيني شده تخلف نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد:
الف – بار اول تذكر شفاهي با قيد موضوع درصورتجلسه بازرسي محل توسط وزارت يا معاونت
ب- باردوم اخطاركتبي توسط وزارت يا معاونت حداقل به فاصله يك ماه پس از تذكر شفاهي .
ج- بارسوم اخطاركتبي توسط وزارت يا معاونت به فاصله يك ماه از اخطار كتبي قبلي .
چ- درصورت تكرار و عدم توجه به تذكرات قبلي اعم از شفاهي و كتبي ، چنانچه اعمال انجام شده مشمول قانون تعزيزات حكومتي ( درامور بهداشتي و درماني ) مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحات بعدي باشد موضوع به كميسيون ماده 11 قانون ياد شده و درساير موارد به محاكم ذيصلاح قانوني احاله خواهد شد.
تبصره 1 – روش اجراي تصميمات نهايي كميسيون مذكور وآراء صادره ازسوي مراجع قضائي اعم از تعطيل موقت يا دائم مؤسسه ، ابطال پروانه و ... در كميسيون قانوني بررسي و براي اقدام به واحد هاي ذيربط ارجاع مي گردد.
تبصره 2- لغو دائم پروانه تاسيس پس از راي كميسيون قانوني ، بايد به تائيد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد.
تبصره 3- در موارديكه عملكرد مركز موجب ورود خسارات جسماني و يا رواني به بيماران و يا خلاف ضوابط و مقررات قانوني و شرعي باشد و ياموجب اخلال درامنيت سلامت جامعه شود به تشخيص وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بدون رعايت تذكرات و اخطاريه هاي قبلي قابل طرح در كميسيون قانوني بوده و با راي كميسيون مذكور و تاييد راي توسط وزير، پروانه مركز قابل لغو موقت و دائم و ارجاع به مراجع ذيصلاح خواهد بود.
اين آيين نامه در 10 فصل و 38 ماده و 28 تبصره تصويب و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است.

دكتر لنكراني
وزير


« بسمه تعالي »

فرم تعيين جانشين مسئول فني مركز درمان با اكسيژن هايپر بار
معاون سلامت / درمان دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني.............
تاريخ ............
اينجانب دكتر............. مسئول فني مركز درمان با اكسيژن هايپر بار .........
طي روزهاي ................ الي................ قادر به انجام وظيفه در اين مركز نبوده و آقا/ خانم
دكتر ..................... را به جانشيني موقت خود معرفي مي نمايم .

مهر ، امضاء وشماره نظام پزشكي

اينجانب دكتر ........... بعنوان جانشين آقا / خانم دكتر..................
كليه مسئوليتهاي ايشان را در مدت عدم حضور در مركز درمان با اكسيژن هايپر بار.............
از تاريخ ........... الي ............ پذيرفته و انجام وظيفه خواهم نمود.

مهر ، امضاء وشماره نظام پزشكي

منبع: دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی