423835276 117550 5888713759487321779

در تاریخ 5 تا 7 آبان اولین کنگره ی بین المللی و سومین کنگره ی ملی زخم و ترمیم بافت در سالن دکتر غرضی بیمارستان میلاد تهران برگزار شد و آقای دکتر فرزانه به عنوان سخنران صاحب عنوان بهترین مقاله نیز گردیدند.

تقدیر نامه ها:

01 0011

02 0011برگزار کنندگان:

ppp

برنامه ی کنگره: از این آدرس دانلود بفرمایید