•    تجديد ساخت عروق مويرگي تخريب شده (Neovascularization) (شکل پایین)
•    تعديل سيستم ايمني بدن که باعث کنترل عفونت مي‌گردد.
•    کنترل عفونت‌هاي بي هوازي
•    انقباض عروقي در زمان اکسيژن هايپرباريک که منجر به کاهش ادم بافت‌هاي آسيب ديده مي‌شود.

hbot usage