بيماريهايي که اکسيژن هايپرباريک بر آن‌ها مؤثر است

 

بيماري‌هاي مربوط به حباب گازي در بدن

 • آمبولي هوايي
 • بيماري کاهش فشار (DCS)

مسموميت ها

 • مونوکسيد کربن

     سيانيد
     تتراکلرايد کربن
     هيدروژن سولفايد


عفونت ها

 • کلستريديال ميونکروزيس
 • عفونت‌هاي نکروزان بافت نرم
 • استئوميليت مزمن راجعه
 • آبسه هاي داخل مغزي

     موکور مايکوزيس

ايسکمي حاد

 • آسيب‌هاي لهيدگي
 • فلپ پوستي در خطر تخريب
 • انسداد شريان يا وريد مرکزي شبکيه

ايسکمي مزمن

 • نکروز بافتي ناشي از اشعه
 • زخم‌هاي ايسکميک شامل زخم ديابت

هيپوکسي حاد

 • آنمي ناشي از خونريزي (وقتي که انتقال خون با تأخير انجام شده يا امکان نداشته باشد)

     اکسيژن رساني در خلال شست و شوي ريه

آسيب حرارتي

 • سوختگي

گزيدگي ها
     گزيدگي عنکبوت ها
متفرقه

 • کري ناگهاني با علت ناشناخته

 

 • تأييد شده توسط انجمن پزشکي زير سطحي و هايپرباريک آمريکا (UHMS) به عنوان انديکاسيون هاي درمان با اکسيژن پرفشار

منبع: کتاب ميلر بيهوشي، چاپ 2015