1.    تعيين هدف
در درمان زخم اهداف مختلفي دنبال مي‌شود شامل کنترل عفونت، کاهش تورم نسجي، ايجاد زمينه‌هاي مناسب در ساخت عروق ريز (کاپيلري) و نهايتاً ترميم نسوج از دست رفته که ممکن است تمام اين اهداف در مراحل سريالي دنبال شود، بنابراين در هر مرحله لازم است براساس هدف در نظر گرفته شده فشار اتمسفريک مناسب که حداکثر اثر بخشي با حداقل عوارض شامل تحمل بيمار را داشته باشد در نظر گرفته شود.
2.    فشار اتمسفريک مناسب بر اساس بيماري
3.    برنامه ريزي جلسات هايپرباريک
گاهي ممکن است در مراحل کنترل عفونت يا کاهش ادم نسجي جلسات متعدد روزانه نيز در برنامه ريزي درمان قرار گيرد تا سريعاً از پيشرفت عفونت و زخم و نکروز بافتي جلوگيري شود. مسلماً در اين موارد توجه به مسموميت با اکسيژن براساس واحد مسموميت اکسيژن (UPTD) ضرورت مي يابد.
4.    مراقبت‌هاي حين درمان
5.    تحت نظر گرفتن زخم و اطراف ان
6.    Tcom
روش اندازه گيري فشار اکسيژن کاپيلري مي‌باشد که بيانگر ميزان ميکروواسکولاريزاسيون (تجديد ساخت عروق مويرگي) بافتي است که در ميکروآنژيوپاتي (تخريب‌هاي عروق ريز) شامل ديابت، برگر و ... کاربرد دارد.
7.    …….