بيماري که به مرکز مراجعه مي‌نمايد ابتدا مورد معاينه دقيق از نظر حدود زخم، التهاب موجود در اطراف زخم، وجود يا عدم وجود عفونت، وجود يا عدم وجود نروپاتي و ... قرار مي‌گيرد و شرايط درماني جهت بيمار از نظر مدت جلسات، تعداد جلسات و ... براي بيمار توضيح داده مي‌شود و در صورت تمايل بيمار به انجام درمان مورد معاينه‌ي گوش و حلق و بيني از نظر التهاب و برجستگي پرده‌ي صماخ قرار مي‌گيرد. از زخم بيمار عکسبرداري شده و اين در طول درمان جهت بررسي روند درمان مکرراً تکرار مي‌شود.

بيمار پرونده تشکيل داده، شرح حال دقيق، علت مراجعه، بيماريهاي زمينه اي، شرايط زخم دقيقاً ثبت شده و رضايت نامه انجام درمان از بيمار أخذ مي‌گردد.
جهت شروع جلسه لباس بيمار با لباس مخصوص که از کتان خالص باشد تعويض شده و بيمار مجاز به بردن وسايل ممنوع به داخل دستگاه نمي‌باشد، زيرا ممکن است با ايجاد الکتريسيته ساکن در حضور اکسيژن خالص تحت فشار، مشکلات جدي (انفجار) به وجود آيد.

01

ساعت ورود و خروج بيمار به دستگاه و فشار ايجاد شده و علائم حياتي قبل و بعد از جلسه دقيقاً در هر جلسه ثبت مي‌گردد.
پس از خروج بيمار از دستگاه بيمار به بخش پانسمان منتقل شده و تحت مراقبتهاي مربوطه قرار مي‌گيرد.
در اين قسمت شستشوي کامل زخم انجام شده، دبريدمان زخم روزانه انجام شده و براساس شرايط زخم، پانسمان‌هاي مناسبي که لازم است انجام مي‌گردد. در صورت نياز به آنتي بيوتيک وريدي اين مورد نيز در اين قسمت انجام مي‌شود.
پس از پايان امور گفته شده، مجدداً علائم حياتي بيمار چک شده و بيمار با توصيه‌هاي لازم جهت اجراء در منزل مرخص شده و ساعت حضور وي براي جلسه‌ي بعدي به وي يادآوري مي‌گردد.