بیماری‌هایی که اکسیژن هایپرباریک بر آن‌ها مؤثر است:

بیماری‌های مربوط به حباب گازی در بدن

 • آمبولی هوایی
 • بیماری کاهش فشار (DCS)

مسمومیت ها

 • مونوکسید کربن

       سیانید
       تتراکلراید کربن
       هیدروژن سولفاید
عفونت ها

 • کلستریدیال میونکروزیس
 • عفونت‌های نکروزان بافت نرم
 • استئومیلیت مزمن راجعه
 • آبسه های داخل مغزی

       موکور مایکوزیس
ایسکمی حاد

 • آسیب‌های لهیدگی
 • فلپ پوستی در خطر تخریب
 • انسداد شریان یا ورید مرکزی شبکیه

ایسکمی مزمن

 • نکروز بافتی ناشی از اشعه
 • زخم‌های ایسکمیک شامل زخم دیابت

هیپوکسی حاد

 • آنمی ناشی از خونریزی (وقتی که انتقال خون با تأخیر انجام شده یا امکان نداشته باشد)

       اکسیژن رسانی در خلال شست و شوی ریه

آسیب حرارتی

 • سوختگی

گزیدگی ها
      گزیدگی عنکبوت ها
متفرقه

 • کری ناگهانی با علت ناشناخته
 • تأیید شده توسط انجمن پزشکی زیر سطحی و هایپرباریک آمریکا (UHMS) به عنوان اندیکاسیون های درمان با اکسیژن پرفشار

منبع: کتاب میلر بیهوشی، چاپ 2015