آقای 22 ساله با قطع کامل انگشت شست دست چپ و پیوند آن و تعداد 17 جلسه درمان اکسیژن هایپرباریک و پانسمانهای پیشرفته که نتیجه، بهبودی کامل بود.

01

 

 

03

04

05

06

07

08

09

بعد از دو سال (آبان ماه 1391)

010

011