آقای 65 ساله با سابقه 6 ساله دیابت تحت درمان انسولین + متفورمین
 زخم 4 ماهه که در 3 بیمارستان تحت جراحی‌های مکرر و آنتی بیوتیک قرار گرفته و نهایتا به‌دلیل پیشرفت زخم و عفونت کاندیدای قطع پا از زیر زانو در هر 3 مرکز شده است.

در بدو پذیرش در مرکز اکسیژن هایپرباریک بهار

001

002

 003

پس از 12 جلسه اکسیژن هایپرباریک، دبریدمان، پانسمان‌های پیشرفته و آنتی بیوتیک

004

005

پس از 30 جلسه اکسیژن هایپرباریک، دبریدمان و پانسمان

006

007

پس از 40 جلسه اکسیژن هایپرباریک، دبریدمان، پانسمان‌های پیشرفته و آنتی بیوتیک

008

009

010