بیمار خانم 60 ساله ای هستند که دارای سابقه‌ی حداقل 15 ساله دیابت بوده و به‌دنبال ایجاد زخم در انگشتان شماره 2،3 و استخوان شماره 3 کف پای چپ و جدا کردن آنها دچار عدم بهبودی موضع جراحی همراه با عفونت، تورم با بوی نامطبوع گردیده و در مرکز بیمارستانی دیگر کاندیدای آمپوتاسیون از ناحیه‌ی بالای ساق شده است. با مراجعه به این مرکز، به‌دنبال 60 جلسه درمان با اکسیژن پر فشار، دریافت آنتی بیوتیک‌های مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه به بهبودی کامل نائل گردیده و قادر به راه رفتن بدون نیاز به کمک شدند.

01   010

 

02

03

04

05

06

07

08

09

010