آقای 71 ساله با سابقه دیابت 30 ساله
 زخم یک ماهه تحت درمان‌های معمولی و آنتی بیوتیک             تحت درمان انسولین و متفورمین
40 جلسه درمان اکسیژن هایپرباریک، 39 جلسه پانسمان، دبریدمان های پیشرفته و آنتی بیوتیک

 در بدو پذیرش در مرکز اکسیژن هایپرباریک بهار
01