اگر چه در قرآن خداوند فرموده است "که از آب همه چيز زنده مي‌شود" به نظر مي‌رسد که با توجه به جايگاه 89 درصدي اکسيژن در آب و اساساً لزوم وجود اکسيژن در توليد انرژي براي حيات هر جانداري، اهميت اين مهم ترين عنصر حيات روشن مي‌شود. اکسيژن پرفشار اگر چه در ايران بسيار نو، ظاهر شده اما به سرعت موارد مصرفش در سطح جهان بيشتر شده است و از حيطه درماني به پيشگيري نيز کشيده شده است، بطوريکه در کتاب مرجع ميلر سال 2015 صفحات 2674 و 2680 به موارد مصرف اکسيژن هايپرباريک قبل از عمل جراحي قلب باز و همچنين پروسيژرهاي تهاجمي باز کردن عروق قلب در سکته هاي قلبي از طريق پوستي، سبب پيشگيري از انسداد مجدد عروق کرونر مي‌گردد.
اکسيژن هايپرباريک که داراي کاربردهاي متعدد مي‌باشد در مسموميت گاز، غواصي زير دريا، زخم‌هاي لهيدگي و عفونت هاي کلستريديال، عفونت هاي بافتي، استئوميليت، آبسه هاي مغزي، موکور‌مايکوزيس، فلپ هاي پوستي در معرض خطر، انسداد وريد و شريان مرکزي چشم، نکروز ناشي از Radiation، زخم هاي ايسکميک به خصوص ديابت، هيپوکسي شديد، سوختگي و Termal injury و ناشنوايي ايديوپاتيک ناگهاني به نحو معجزه آسايي مؤثر است.
اگر بپذيريم که ديابت همچون سونامي در حال توسعه و افزايش سريع بوده و اگر بپذيريم که قطع پا به معني قطع فعاليت هاي يک انسان مدير يا توليد کننده است، کنترل اين زخم ها و جلوگيري از قطع پا بسيار ارزشمند مي‌باشد.
مرکز اکسيژن هيپرباريک بهار افتخار دارد علاوه بر پژوهشي بودن و انجام چند مطالعه ي پژوهشي، در آموزش دستياران نيز فعالانه عمل کرده و قرارداد آن با يکي از دانشگاه هاي تهران مؤيد آن است. در اين زمينه در حال حاضر هم اين مرکز فعاليت خوب و در خور تحسين داشته است و صدور پروانه هاي آن توسط وزير محترم بهداشت وقت و بحث هاي خوب و علمي اساتيد دليلي بر ضرورت، اهميت و کاربردي بودن اين روش درماني نوين است.
اميد آنکه روزي شاهد آشنايي کامل پزشکان، پرستاران و مسئولين با اين پديده نوظهور علمي در سطح استان و کشور باشيم تا وجدانمان آرامش يافته و دعاي خير بيماران و همراهانشان همراه ما باشد.

دکتر محمّد علي عطّاري       
مؤسس مرکز اکسيژن درماني پرفشار بهار