قرار گرفتن تمامي بدن بيمار در يک فضاي بسته با تنفس اکسيژن صد در صد که به تدريج فشار داخل محفظه به بيش از یک و چهاردهم اتمسفر (جو) برسد.
بدين ترتيب قرار گرفتن قسمتي از بدن بيمار در محفظه پرفشار يا تنفس اکسيژن 100 درصد، HBOT تلقي نمي‌شود.
با اين تعريف براساس نوع بيماري و پيشرفتگي آن و تحمل بيمار درون محفظه ي هايپرباريک و وخامت حال بيمار، مدت زمان حضور بيمار و فشار درون محفظه ي هايپرباريک متفاوت خواهد بود.