ايجاد محيطي با فشار بيش از يک اتمسفر و با قابليت ارائه اکسيژن خالص تنفسي جهت رسيدن به اکسيژن محلول در خون بسيار زياد، به طوريکه بتوان نياز سلول‌ها را فقط با اکسيژن محلول تأمين نمود.
آيا اکسيژن هايپرباريک همان اکسيژن درماني است؟
•    در اکسيژن درماني با افزايش FiO2 باعث افزايش فشار سهمي اکسيژن در هواي تنفسي شده و انتقال اکسيژن از آلوئول به کاپيلر را تسهيل مي‌کنيم.
•    اکسيژن درماني مقابله با آسيب حاد ريوي يا نارسايي تنفسي (ALI) مي‌باشد.
•    در اکسيژن هايپرباريک با افزايش محتواي اکسيژن خون (O2 content) باعث افزايش انتقال اکسيژن از خون به بافت شده و انتشار اکسيژن را تسهيل مي‌کنيم.
•    اکسيژن هايپرباريک مقابله با ايسکمي مزمن نسجي يا زخم است.

IMG 32081