گزارش دو مورد Necrotizing fasciitis
بـیـمار اول آقـــای 53 ســالــه ایــست کــه دچار N. Fasciitis در ناحیه پرینه شده و با بوی تعفن و مردگی وسیع نسجی ارجاع داده شد و پس از 3 جلسه درمان اکسیژن پرفشار (HBOT)، عفونت کنترل و ادامه درمان بصورت حمایتی تا بهبودی کامل توسط پزشک معالج انجام شد.

01

 

 

بیمار دوم آقای 45 سااله ایست که به دنبال عمل جراحی داخل لگن دچار N. Fasciitis در فلانک چپ (پهلو) در دو ناحیه شده بود که با بوی تعفن و مردگی وسیع نسجی ارجاع داده شد و پس از4جلسه درمان اکسیژن پرفشار (HBOT)، عفونت کنترل و ادامه درمان بصورت حمایتی توسط پزشک معالج تا بهبودی کامل انجام گردید.