آقای 71 ساله با سابقه دیابت 30 ساله
 زخم یک ماهه تحت درمان‌های معمولی و آنتی بیوتیک             تحت درمان انسولین و متفورمین
40 جلسه درمان اکسیژن هایپرباریک، 39 جلسه پانسمان، دبریدمان های پیشرفته و آنتی بیوتیک

 در بدو پذیرش در مرکز اکسیژن هایپرباریک بهار
01

02

آمپوتاسیون پس از 15 جلسه

03

04

پس از 30 جلسه اکسیژن هایپرباریک، دبریدمان و پانسمان

05

06

طی پانسمانهای مکرر بدون جلسات اکسیژن هایپرباریک

07

08