آقای 70 ساله مبتلا به دیابت با زخم پا با قطع انگشت پنجم پای چپ که با 11 جلسه اکسیژن هایپرباریک و پانسمانهای پیشرفته بهبودی یافت.

01

 02

03

04

05

06

07

08